Kişisel Verilerin İmha Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

UYARINCA

 KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNE TANINAN HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN

BAŞVURU FORMU

06 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  (“KVKK”)  11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine belirli haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu sıfatıyla ticari merkezi Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, Florya Konakları B Blok No:63 Daire:3 Bakırköy/ İstanbul adresinde bulunan şirketimiz Fita Teknik Havalandırma Isıtma Soğutma ve Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, bu formu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra yukarıda belirtilen adresimize ıslak imzalı olarak elden veya fitateknikhavalandirma@hs01.kep.tr uzantılı kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletmenizin ardından en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu yanıtlandıracağız.

Başvurunuzda şirketimize sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya talebinizin yerine getirilmesinin öngörülen dışında bir maliyet gerektirmesi halinde sizinle iletişime geçecek ve işlemlerin devamı için onayınızı isteyeceğiz.

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca hazırlanan iş bu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslara adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.

 

  • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Ad-Soyad
T.C. Kimlik Numarası
Telefon Numarası
Adresi
Elektronik posta adresi
Şirketimiz ile olan ilişkiniz ve başlama ve sona erme tarihi
  • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

KVKK kapsamında veri sorumlusu olan şirketimizden, Kanun’un 11. maddesi kapsamında talep edebileceğiniz haklar aşağıda sıralanmış olup, talebinize uygun ifadenin yanında yer alan bölüme işaretini koymanız yeterlidir.

Şirketinizce işlenen kişisel verilerim var mı, varsa bunlar nelerdir?
Kişisel verilerimi işleme faaliyet ve yöntemleriniz nelerdir?
Kişisel verilerimin şirketinizce işlenme amacını nedir?
Kişisel verilerim bu amaca uygun işlenmekte midir?
Kişisel verilerimin şirketiniz dışında yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Bu kişiler kimlerdir.
Şirketinizce işlenen ve/veya üçüncü şahıslara aktarılan kişisel verilerimdeki eksikliğin giderilmesi ve/veya güncellenmesini talep ediyorum.
Şirketinizce işlenen ve/veya üçüncü şahıslara aktarılan kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesi, anonimleştirilmesini talep ediyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

  • TALEP KONUSUNA İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIKLAMALARI

 

Yukarıda 2. Maddede belirtilen talebinize ilişkin kısa açıklamalarını aşağıdaki bölümde belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • BAŞVURU FORMUNA EKLENEN BELGELER

 

Başvurunuza eklediğiniz belgelerin sıra numarası ve adıyla aşağıdaki tabloya yazınız. Lütfen başvuru formu ekinde orijinal belge ibraz etmeyiniz. Orijinal belgeler gerektiğinde şirketimizce sizden istenecektir. Başvuru formunun ekinde sunacağınız orijinal belgelerin kaybı veya zarar görmesinden şirketimiz sorumlu tutulamayacaktır.

No Belge Adı

 

  • BİLDİRİM YÖNTEMİ

İşbu başvurunuza şirketimizce verilecek cevapların tarafınıza iletim yöntemini lütfen aşağıda ilgili yöntemin yanına koymak suretiyle işaretleyiniz.

 

Başvuru formunun 1. Maddesinde belirtilen posta adresime yazılı olarak  
Başvuru formunun 1. Maddesinde belirtilen elektronik posta adresime yazılı olarak  
Başvuru formunun 1. Maddesinde belirtilen telefonum aranmak suretiyle sözlü olarak  

 

  • BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Şirketinize yapmış olduğum işbu başvuruda belirttiğim tüm taleplerimin KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum. Bu amaçla başvuruda tarafınıza verdiğim belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, cevabın tarafıma ulaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Kişisel Veri Sahibi/Vekili

 

Ad/Soyad:

Tarih:

İmza:

Fita Teknikİletişim Adresi
Şenlikköy Mah., Florya Caddesi, Florya Konakları B Blok No:63 Daire:3 Bakırköy/ İstanbul
Silivri Fabrika Adres: Fener Mah. Gökun Cad No 39 34582 Silivri, İstanbul
KonumBize nerden ulaşabilirsiniz ?
https://fitateknik.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Fita TeknikBizi Takip Edin
Bizleri sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz.
Fita Teknikİletişim
Silivri Fabrika Adres: Fener Mah. Gökun Cad No 39 34582 Silivri, İstanbul
KonumBize nereden ulaşabilirsiniz ?
https://fitateknik.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Fita TeknikBizi Takip Edin
Bizleri sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz.

Copyright © 2022 – Fita Teknik All rights reserved.

Copyright © 2022 – Fita TeknikAll rights reserved.